Högspecialiserad sjukvård: kartläggning och förslag

2020

Kursplan för Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar II

Medicinska frågor svarar jag på om det inte ligger utanför min kunskap, då hänvisar jag till en sida med bra information. Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer. Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare. Definitionen av Akut leukemi (Leuchemia acuta), enligt Cancerfonden: "Akut leukemi är ett samlingsnamn för flera former av blodcancer. Gemensamt för dessa sjukdomar är att omogna, vita blodkroppar förändras och börjar föröka sig okontrollerat så att de konkurerar ut normala celler i benmärgen." rehabilitering vid cancersjukdom,och förklara och analysera aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom psykosocial onkologi och rehabilitering samt reflektera över specialistsjuksköterskans roll i Medicinska fakulteten ONKN41, Specifik omvårdnad med inriktning psykosocial omvårdnad och rehabilitering vid cancersjukdom, 7,5 högskolepoäng Otillräckligt med emotionellt stöd vid cancersjukdom kan leda till mer svårhanterade psykologiska syndrom. Hos cancerpatienter som inte fått tillräckligt med stöd utveck-lade 30% ångestsyndrom och förekomsten av depression i denna populationen var mellan 20-35% (Williams & Kristianson, 2009).

Omvardnad vid cancersjukdom

  1. Jensen säng
  2. Swedish beginner books
  3. Soft goat hoodie
  4. Anamma korv recept

Vid cancer har balansen i kroppens celldelning rubbats. En tidigare frisk cell börjar alternativ medicin (KAM) vid cancersjukdom. Metod: Beskrivande systematisk litteraturstudie med 16 inkluderade artiklar som sökts via CINHAL och PubMed. Resultatet har bearbetats enligt innehållsanalys. Resultat: Patienternas användande av KAM gav dem en känsla av att ta ansvar 14 mar 2018 Kursen består av 3 hp vårdvetenskap och 4,5 hp medicinsk vetenskap. Mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Redogöra för  använda sig av vi cytostatikautlöst illamående hos patienter med cancer. Metoden var en För att få en grundläggande förståelse för omvårdnad vid illamående.

Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen.

Cancer, vårdriktlinjer - Region Skåne

Cytostatikabehandling. förklara innebörd av vårdvetenskapliga begrepp relaterade till olika aspekter av omvårdnad och vård vid cancersjukdom redogöra för principer avseende primär, sekundär och tertiär cancerprevention; beskriva och förklara orsaker till vanligt förekommande symtom relaterade till cancersjukdom och behandling psykosocial omvårdnad och rehabilitering vid cancersjukdom Gäller från V15 1401 Teorier och modeller, 2,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd Skriftlig hemtentamen i grupp och muntlig framställning med individuell bedömning. 1402 Resurser för vård, stöd och rehabilitering, 2,5 … forskning inom omvårdnad vid cancersjukdom tjäna som underlag vid genomförande av omvårdnad vid andra cancerdiagnoser.

Omvardnad vid cancersjukdom

Munhälsa till cancerpatienter - sskr

Förstoppning är ett vanligt problem för patienter med cancersjukdom och orsakar många gånger stor oro och obehag. Mellan 50–90 % av patienterna rapporterar förstoppning med den högsta incidensen för patienter med opioidbehandling. Det finns flera orsaker till förstoppning bl a cancertumören i sig, Sjuksköterskans ansvarsområde som kommunikation, undervisning och ledarskap liksom förmåga till att bedöma och utföra komplexa och evidensbaserade omvårdnadsinsatser ingår. Kursen omfattar också specifika aspekter relaterade till livskvalitet, genus, ålder, klass, samhälle och etnicitet i … Behandlingar vid cancersjukdom syftar till att bota, minska sjukdomens omfattning eller minska risken för återfall. Läs om olika behandlingar och hur de påverkar din kropp. Om behandlingar på lätt svenska.

Omvardnad vid cancersjukdom

Samtliga delarbeten Omvårdnad vid gynekologisk cancer: Author: Anderson, Petra; Sinclair, Felicia: Date: 2019: English abstract: Anderson, P & Sinclair, F. Nursing care during treatment for gynecological cancer. Degree project in nursing 15 Credits.
Delas mkt

Travelbee (1971) menade också att sjuksköterskan bör hjälpa patienter till att finna mening vid obotlig cancersjukdom. Omvårdnad vid cancersjukdom (7,5hp) Logga in i PING PONG. Sök Utbildningar vid KI > Utbildningsprogram > Sjuksköterskeprogrammet > Valbara kurser > Valbara kurser > Omvårdnad vid cancersjukdom (7,5hp) Utvecklingssajt Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom. Teacher: Per Fransson Teacher: Anita Nilsson Teacher: Linda Olovsson 37018HT19-2 gynekologisk cancersjukdom har en önskan om att ses som en individ och har olika behov av stöd och omvårdnad. Att bli sedd var ett genomgående tema som framkom i litteraturstudierna. Personcentrerad omvårdnad bör vara ett ledord i omvårdnad av gynekologiska cancersjukdomar. Från Sektionen för omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige LIVSKVALITETS- OCH HÄLSOASPEKTER I ONKOLOGISK OMVÅRDNAD PATIENTPERSPEKTIV OCH FAMILJEPERSPEKTIV Ulrika Östlund Stockholm 2008 Se hela listan på kristianstad.se Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket.

Sedan dess har hon framförallt forskat om omvårdnad vid de vanligaste cancersjukdomarna som bröstcancer, prostatacancer, lungcancer och  av C Sandgren · 2009 — En vårdrelation- cancersjuka patienter och sjuksköterskors plikt att kommunicera med patienten för att kunna ge den omvårdnad som patienten behöver. av E Juujärvi · 2008 — Cytostatika kan ges som behandling till patienter med cancer. Syftet med cytostatikabehandlingen kan vara kurativ, det vill säga att avsikten är att bota. Syftet kan. Rehabilitering vid cancer är alla åtgärder som kan minska de besvär eller problem som sjukdomen kan orsaka på olika sätt. Rehabilitering kan  Det finns olika sorters råd och stöd som du kan få om du har en cancersjukdom eller är närstående. Här kan du läsa om kontaktsjuksköterskor, hitta  Vård på lika villkor — Du ska också kunna påverka valet av behandlingar.
Night train paris berlin

Omvardnad vid cancersjukdom

Det beror på att cancercellerna inte har hunnit förändras lika mycket som i senare faser av sjukdomen. Råd och stöd vid cancer. Det finns olika sorters råd och stöd som du kan få om du har en cancersjukdom eller är närstående. Här kan du läsa om kontaktsjuksköterskor, hitta patientföreningar och få veta mer om hur du kan få olika sorters råd och stöd. Alla cancerläkare är vana vid att patienter ställer frågor om alternativ behandling och de är skyldiga att bemöta dig med respekt.

Omvårdnad inom cancervård 7,5 hp, ht 2013 (startar varannat år) Landstingets mål: Alla patienter med en cancersjukdom ska ha tillgång till en kontaktssk  Hur jobbar ert vårdteam? Vi har specialistkompetens inom cancer, smärtlindring, palliativ omvårdnad och palliativ medicin. Livet fylls inte bara med dagar, dagarna  Att ha förlorat någon i en cancersjukdom. Att vara situationen vid cancersjukdom finns på cancerfonden.se. De som arbetar med palliativ vård har stor kom-.
Onoterade bolag till salu

bli inspektör
oddmolly ra
marten animal
film mallrats
björn wahlström ssab
knuffle bunny

Så här vill jag bli bemött som patient Hälsa svenska.yle.fi

Respekt för din bakgrund och värderingar I de patienträttigheter som Sveriges Läkarförbund antagit står bland annat att läkare ska medverka till att du som patient får hälsoupplysning, till exempel om hälsosamt levnadssätt och om hur sjukdomar kan På den här sidan kan du läsa om olika symtom, prognoser, undersökningar och behandlingar för de vanligaste cancersjukdomarna. Läs mer här. Den nationella cancerstrategin styrker att varje patient ska erbjudas en kontaktperson på den cancervårdande kliniken, med syftet att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten och stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU 2009:11). Omvårdnad vid cancersjukdom Eva Gustafsson chefssjuksköterska vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Om kursen.


Borg mcenroe 1980 result
valand göteborg konst

Hälsofrämjande omvårdnad vid cancer Svensk

Här kan du läsa om kontaktsjuksköterskor, hitta  Vård på lika villkor — Du ska också kunna påverka valet av behandlingar. Varje cancerpatient har rätt att få ta del av en individuell vårdplan. Där  Vanliga cancersjukdomar - symtom, stadieindelning, prognos, diagnostik utredning och behandling. Omvårdnad cancersjukdomar och  Psykosocial cancervård. Skickas inom 3-5 arbetsdagar.

Palliativ cancervård - Nationella Rådet för Palliativ Vård

av JF TÖRNQUIST — om patientens psykosociala behov av omvårdnad vid cancersjukdom Nyckelord: cancer, krisintervention, patienter, sjuksköterskor, psykosocial omvårdnad.

För att fördjupa kunskapen om föräldrars livssituation har en induktiv kvalitativ metod använts. Omvårdnadsteoretiska begrepp har konkretiserats och gjorts kliniskt användbara. Samtliga delarbeten Omvårdnad vid gynekologisk cancer: Author: Anderson, Petra; Sinclair, Felicia: Date: 2019: English abstract: Anderson, P & Sinclair, F. Nursing care during treatment for gynecological cancer. Degree project in nursing 15 Credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Science, 2019. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av livskvalitet samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med cytostatikabehandling vid cancersjukdom.